Stadgar

Stadgar för Magelungens Fiskevårdsförening.

§ 1
Föreningens ändamål. Magelungens Fiskevårdsförening, bildad 1937, har som ändamål att främja och förbättra fritidsfisket och miljön i och omkring sjön Magelungen.

§ 2
Medlemskap Till medlemmar av föreningen kan antagas alla som är intresserade av fritidsfiske samt de som vill förbättra miljön i och omkring Magelungen, så att den blir en bra fiskesjö. Ansökan om inträde i föreningen skall göras hos föreningens styrelse vilka beslutar i frågan.

§ 3
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall göra skriftlig anmälan om detta till styrelsen. I sådant fall upphör medlemskapet i och med utgången av den kalendermånad under vilken anmälan inkommit.

§ 4
Medlem, som ej i stadgad tid eller ordning fullgjort sina skyldigheter till föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlemskapet upphör omedelbart efter sådant beslut.

§ 5
Avgifter Årsavgiften beslutas av årsmötet för nästkommande år. Årsavgiften för löpande år skall betalas senast vid ordinarie årsmöte samma år. Har medlem ej betalat sin avgift 1 maj räknas detta som om medlem ej vill tillhöra föreningen och styrelsen äger rätt att avföra medlem ur medlemsmatrikel.

§ 6
Styrelse Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av fem till sju ledamöter och minst två suppleanter. Ordinarie styrelseledamöter väljs för en tid av två år. Ordförande respektive kassör utses växelvis vartannat år av årsmötet. Mandattiden skall bestämmas så att årligen avgår halva antalet eller vid udda tal, ena året det antal som är närmast lägre och det andra året det som är närmast högre än hälften. Vilka som skall avgå efter ett år, efter det att stadgarna trätt i kraft, första gången, sker genom lottning. Styrelsesuppleanter utses för en tid av ett år. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och konstituerar sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträde, som skall hållas inom 14 dagar efter årsmötet, också utses föreningens firmatecknare. Styrelsen skall bestå av minst följande ledamöter: 1. Ordförande 2. Vice ordförande 3. Sekreterare 4. Kassör 5. Vice sekreterare Styrelsen har möten minst fyra gånger varje år och dessutom så ofta ordföranden finner det påkallat. Kallelse till styrelsemöte utfärdas skriftligen eller per telefon av sekreteraren senast åtta dagar före styrelsemötet. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervik. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande, utom vid val då lotten avgör.

§ 7
Styrelsens förvaltning Styrelsen skall: " Förvalta och ansvara för föreningens tillgångar. " Förbereda de ärenden som skall avhandlas av föreningen. " Besluta om tid och plats för föreningens sammanträden. " Verkställa föreningens fattade beslut. " Före den 15 februari till föreningens revisorer överlämna räkenskaperna, som skall avslutas per kalenderår, och övriga handlingar som behövs för revisionens verkställande, och avge en berättelse över föreningens verksamhet under det gångna året. " Föra föreningens talan i domstol och hos andra myndigheter. " I övrigt verka för främjandet av föreningens önskemål.

§ 8
Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under det gångna året samt lämna en skriftlig revisionsberättelse till styrelsen senast den 1 mars, skall väljas två revisorer och en suppleant. Revisorerna väljes på två år och väljes växelvis vartannat år av årsmötet. Vilken som skall avgå efter ett år, efter det att stadgarna trätt i kraft avgöres genom lottning. Suppleant väljes på ett år. Till revisor eller suppleant väljes ej den som har andra uppdrag i föreningen.

§ 9
Tillsyningsmän För en tid av ett år i sänder utser föreningen en eller flera tillsyningsmän, som skall tillse att fiske i Magelungen bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser.

§ 10
Föreningsmöte Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas vid ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har var medlem en röst. Ordinarie föreningsmöte såväl som extra föreningsmöte är beslutsmässiga med det antal medlemmar som har infunnit sig till detsamma. Alla frågor vid föreningsmöten, med undantag när någon medlem begär sluten omröstning, avgörs med enkel majoritet och öppen omröstning. Vid lika röstetal fäller ordförande utslaget, utom vid val där lotten avgör.

§ 11
Ordinarie föreningsmöte - Årsmöte Ordinarie föreningsmöte, årsmöte, skall hållas årligen före april månads utgång. Kallelse skall ske minst 14 dagar före mötets hållande. Kallelsen och övriga meddelanden till medlem skall skickas per post. I kallelsen anges de ärenden som skall tas upp vid årsmötet. Önskar medlem att visst ärende skall tas upp på årsmötet, skall detta skriftligen anmälas hos styrelsen senast den 15 februari. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar och val av sekreterare att föra protokoll under mötet. 2. Val av två personer att justera protokollet och tillika vara rösträknare under mötet. 3. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning. 4. Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under det gångna året. 5. Revisionsberättelse för samma år. 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 7. Fastställande av arvoden för löpande år. 8. Val av ordförande respektive kassör växelvis vartannat år. 9. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen. 10. Val av revisor växelvis vartannat år och revisorsuppleant. 11. Val av valberedning, övriga kommittéer och ombud. 12. Framställningar av styrelsen. 13. Ärenden som blivit skriftligen anmälda, senast den 15 februari, till styrelsen. 14. Övriga ärenden. Ärenden som väckes vid årsmötet, kan ej tas upp till slutligt avgörande innan styrelsen däröver avgivit yttrande.

§ 12
Extra föreningsmöte Styrelsen kan när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra föreningsmöte. Kallelsen till extra föreningsmöte skall ske minst åtta dagar före mötets hållande. Revisorerna kan, om deras granskning föranleder detta, skriftligen med angivandet av skälet få begära att styrelsen skall utlysa extra föreningsmöte att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Extra föreningsmöte skall också utlysas om det för uppgivet ändamål skriftligen begärts av minst en fjärdedel av medlemmarna.

§ 13
Särskilda bestämmelser Ändring av dessa stadgar kan endast ske efter samstämmiga beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Fritid Stockholm skall godkänna ändringarna innan föreningsmötet fastställer dem.


§ 14
Beslut om föreningens upplösning är ej giltigt med mindre att det fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid dessa möten skall beslutet ha biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Upplöses föreningen skall alla dess tillgångar överlämnas till Fritid Stockholm för att användas till fiskevårdande och miljövårdande åtgärder i Magelungen.

Dessa stadagar är gällande sedan 1996-03-26