HISTORIK

Historik Om magelungens fiskeförening

Fiskevårdsförening bildades 1937. Syftet var och är att främja och förbättra fritidsfisket och miljön i och omkring sjön Magelungen.

Föreningen har varit delaktig i inplantering av bland annat gös, gädda, karp och signalkräfta, det sistnämnda med synnerligen gott resultat. Föreningen har också tidigare hjälpt till med att röja vass och liknande åtgärder. Sådana hjälpande åtgärder är i dag svårt att verkställa då det styrs av ett mycket omfattande regelverk inom EU. Det senast aktuella projektet för att förbättra miljön i Magelungen har handlat om muddring av Fagersjöviken. Detta är något föreningen Magelungens vänner försökt få till stånd under en längre tid. Projektet hade kommit så långt att 22 miljoner fanns avsatt för muddringen. Tyvärr har nu detta arbete stoppats på grund av oenigheter mellan Stockholms och Huddinges kommuner. Beskedet att muddringen ställts in kunde vi läsa om i DN den 17/12 2009. Magelungens fiskevårdsförening har under vintern 09/10 bett Stockholms stad och Fritidsfiskarna om förslag till miljö- och fiskefrämjande åtgärder som kan ske i föreningens regi. Eventuellt kan det bli fråga om ett provfiske för att inventera tillgången på fisk gällande såväl arter som bestånd. Vi återkommer med mer information om detta senare.

När det gäller åtgärder för att främja fiske och miljö samarbetar föreningen med Stockholms Stad samt Fritidsfiskarna. Nedan ses bilder från tidigare karputsättning samt vassröjning i klubbens regi.

karpin vass


Antal medlemmar Ökar.

Medlemsantalet är för närvarande ca 300 medlemmar. Föreningens verksamhet har under de senaste åren fokuserats kring kräftfisket och handikappfisket. Kräftfisket är det som engagerar mest och varje år deltar ca 300 medlemmar i fisket och det därtill hörande vaktandet av sjön. Handikappfisket bedrivs i samarbete med Stockholms Kultur och idrottsförvaltning. Detta fiske omfattar möjlighet för handikappade att fiska kräftor vid ett par tillfällen varje säsong då klubbens funktionärer hjälper till. Föreningen har en mindre lokal/barack vid Ågesta gård, nere vid vattnet. Där förvaras en del kräftfiskeutrustning och där finns föreningens båtar. Detta är också samlingsplatsen vid kräftfiskekvällarna.